ONZE VISIE

Onze missie:

“Als school bieden we onze kinderen maximale ervaringskansen om gelukkig te zijn in de maatschappij van nu en straks.”

Samen

 • Wij vormen een sterk professioneel team dat zich voortdurend bijschoolt op verschillende terreinen, om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. 
 • Samen streven we om het beste uit ieder kind te halen.
 • Tijdens gezamenlijke schoolactiviteiten ontdekken we meer dan alleen.
 • Er is een warme samenwerking met ouders, parochie en gemeente. 
Lees meer
Op onze school wordt les gegeven door een twintigtal competente leerkrachten, elk met hun eigen talenten. De frisse kijk van jonge leerkrachten gecombineerd met de jarenlange ervaringen van collega’s zijn een gezonde mix op onze school.
Bijscholingen, pedagogische studiedagen dragen bij tot een verrijking van het ganse team en zo ook van de hele school.
Bij ons op school maken we tijd voor onze kinderen. Samen met de leerkracht, zorgleerkrachten en ouders zoeken we naar oplossingen op maat van elk kind. Op deze manier worden leerlingen positief gemotiveerd om zichzelf uit te dagen en bij te leren. We dagen onze leerlingen ook uit d.m.v. Pangea quiz, Twist (voor leerlingen met een leervoorsprong), …
Voorbeelden van “samen” :
• Wisselnamiddagen in de kleuterklassen,
• Klasdoorbrekend werken tussen eerste leerjaar en derde kleuterklas,
• Klasdoorbrekende activiteiten tussen verschillende leerjaren (bv. themanamiddagen, voorbereiden bosklas, muzische carrousel,…)
• Het zesde leerjaar begeleidt de kleuters bij het middagmaal,
• Tutorlezen,
• Uitstappen per graad of per klas
• Gezamenlijke schoolactiviteiten: jaarthema, gedichtendag, anti-pestweek, Saved by the Bell, dikke truiendag, vieringen in de kerk,…
• Leerlingen van het lager kunnen meezingen in het kinderkoor “Sinjado’s”. De repetities gaan over de middag door.
• Vier keer per jaar is er een schoolviering en soms wordt deze verzorgd door leerlingen van onze school en de Sinjado’s.
• Er is een nauwe samenwerking tussen ouderraad en de school in verschillende werkgroepen: verkeer, voorleesweek, natuur…
• Opendeur voor het begin van het schooljaar,
• Een aantal peuterspeelnamiddagen op vrijdag,
• Een kleuteropendeurdag op zaterdag,

Eigentijds

 • We leveren extra inspanning om te investeren in hedendaagse middelen.
  Op deze manier leren we de kinderen de wereld van nu kritisch te verkennen om sterk en met een open geest in het leven te staan. 
Lees meer
Onze school is een eigentijdse school. Overal is er internet.
Elke lagere klas heeft een digitaal schoolbord met bordboeken en specifieke software voor het lesgeven.
Verder is er een iPad box met 10 iPads en 10 Chromebooks die ontleend kunnen worden om te gebruiken in de klas.
De computerklas beschikt over 18 computers.
In de eerste kleuterklas hangt een beamer en een groot scherm die door alle kleuterklassen gebruikt kunnen worden.
Er zijn minilaptops aanwezig met het voorleesprogramma “Sprint”.
We gaan op zoek naar nieuwe handleidingen en onderwijsvisies waarin ook aandacht is voor de verschillende manieren van “samen leven en diversiteit”. Zo leren we
onze kinderen veerkrachtig zijn.

Attitudes/ normen/ waarden

 • We leren de kinderen gemaakte afspraken naleven. Op die manier creëren we een gezonde sfeer om te werken, leren, spelen en leven
 • We leren de kinderen vaardig worden in het omgaan met “de ander”. Ieder kind telt mee.
Lees meer
• Enkele voorbeelden:
 Er zijn afspraken rond kledij.
 Er zijn duidelijke afspraken op de speelplaats.
 Er is een beurtrol om de speelplaats op te ruimen en de kippen te verzorgen.
 Er zijn afspraken in de klas: puntjes, sancties, …
 Er zijn afspraken in de refter.
• We moedigen de leerlingen aan probleempjes zelf op te lossen door erover te praten (bespreken van de problemen) en oplossingen te bedenken die voor iedereen haalbaar zijn.
• Leerlingen leren de ander kennen en waarderen op de speelplaats, maar ook in groepswerken, tutorlezen, klasparlement enz.
• Respect voor een ander vinden wij heel belangrijk. Bepaalde reacties, uitspraken, antwoorden,… worden bij ons op school niet aanvaard.

Zorgzaamheid

 • We dragen zorg voor elk kind.
 • Onze school beschikt over een sterk zorgnet om de kinderen op te vangen die het nodig hebben. 
 • We geven, binnen de grenzen van ons kunnen, onderwijs op maat. We bevestigen wat goed lukt. Zo krijgen de kinderen kansen om succes te ervaren. 
 • Co-teaching brengt de nodige zorg dicht bij elk kind in de klas.
Lees meer
• Kleuters:
Elk jaar worden de KWIK- testen afgenomen. Op deze speelse manier achterhalen we het ontwikkelingsniveau van de kleuter. Aan de hand van de resultaten worden de kleuters bijgewerkt of verder uitgedaagd.
• Lager:
Kinderen werken naar eigen kunnen. In de klas wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd.
Door middel van co-teaching krijgen kinderen zorg op maat in de klas en is extra ondersteuning mogelijk indien nodig.
Er is een nauwe samenwerking tussen CLB en school. We zorgen ervoor dat de kinderen een traject op maat kunnen krijgen.

Wereldkind

 • We leren de kinderen gezond en veilig in het leven te staan met respect voor onze aarde en de mensen die erop wonen… door natuurprojecten, verkeersprojecten, cultuurprojecten…
Lees meer
We hebben aandacht voor de gezondheid van onze kinderen: gezonde tussendoortjes d.m.v fruit of boterham. We drinken op school enkel melk of water. Kinderen kunnen in de speeltijd altijd water drinken aan de fonteintjes. De leerlingen hebben ook hun eigen beker in de klas.
Elk kind krijgt een hesje. We (leerkrachten en verkeerswerkgroep) stimuleren het dragen ervan.
’s Morgens kunnen we rekenen op gemachtigd opzichters.
Door middel van De Grote Verkeerstoets, voetgangers- en fietsexamen leren onze kinderen zich veilig te gedragen in het verkeer.
We proberen de schoolomgeving groener te maken. Dit steunt op drie peilers: beweging, psychische gezondheid en natuurkennis.
We plannen bezoeken aan bib, theater, Be-part, musea, film, Imog, Studio Globo, …